Lịch sử bản ghi thay đổi Đăng ký bản tin Trạng thái dịch vụ Twitter Facebook

Lịch sử bản ghi thay đổi

Ở đây, bạn có thể thấy những thay đổi và cập nhật mà chúng tôi đã thực hiện trên phần mềm
Win Update Stop. Chúng tôi không ngừng nâng cao sản phẩm của mình bằng việc sửa lỗi, thêm các tính năng và cải tiến để cho
ra sản phẩm tốt hơn. Đăng ký bản tin để nhận tin tức được gửi vào email của bạn.

+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Updated Help.txt file with more FAQs
+ Minor fixes and optimizations
+ Added support for multilanguage
+ The application has been translated in 20+ languages
+ When application is auto-updated do not show the notification window
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved support for Windows 10/11 22H2
+ Improved support for high-DPI
+ Added option "Use a more aggressive method to disable Windows Updates"
+ Fixed issue on GUI that was re-enabling Windows Updates after some time
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Improved installer and uninstaller scripts
+ Minor fixes and optimizations
+ Updated internal libraries
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Updated internal libraries
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Improved installer/uninstaller scripts
+ Minor fixes and optimizations
+ Various improvements and optimizations
+ Improved support for Windows 11 64-bit
+ Updated OpenSSL DLLs (libeay32.dll and ssleay32.dll)
+ Added support for TLSv1.2 on download functions
+ Enabled by default "Automatically download and install product updates"
+ Updated NVT License Manager with latest version
+ Application is no longer signed with SHA1 code signing certificate
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Improved support for Windows 10 21H1 64/32-bit
+ Added option to "Block Windows Update Assistant while updates are disabled"
+ Minor fixes and optimizations

Thử Win Update Stop trong 30 ngày

Đừng quên rằng bạn có thể dùng thử ứng dụng Win Update Stop trong vòng 30 ngày
(không yêu cầu thẻ tín dụng). Chỉ cần tải và cài đặt phần mềm trên máy tính của mình là bạn sẽ có
thể sử dụng và thử nghiệm trong suốt 1 tháng.

Tải xuống ngay